Általános Felhasználási Feltételek

 1. Általános rendelkezések

 

A jelen általános felhasználási feltételek (a továbbiakban: „Feltételek”) az Ön által a Wenerate Korlátolt Felelősségű Társaságtól (székhely: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 40.; Cégjegyzékszám: Cg.01-09-358668; adószám: 27951222-2-08; elektronikus elérhetőség: hello@wenerate.com; tárhelyszolgáltató: DigitalOcean és Server4you) (a továbbiakban: „Szolgáltató”) annak www.wenerate.com weboldalán (a továbbiakban: „Webalkalmazás”) keresztül igénybe veendő, vállalati energiafelhasználást optimalizáló, alábbiakban meghatározott szolgáltatások tekintetében irányadók. Mielőtt megkezdené a Webalkalmazás használatát, kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Feltételeket, különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Webalkalmazás használatának, valamint a Szolgáltatások igénybevételének feltételeivel. A jelen Feltételeket a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani, amelyről nem köteles Önt külön értesíteni, ugyanakkor a Webalkalmazáson a módosítás tényét, illetve a módosítás tartalmát mindenkor közzéteszi.

 

 1. Értelmező rendelkezések
 2. Átalánydíj: meghatározott Szolgáltatások igénybevételének biztosításáért a Szolgáltatónak fizetendő egyszeri díj, amely a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírással minősül teljesítettnek, és amely ellenében a Felhasználó a felhasználási feltételek szerint jogosult az adott Szolgáltatás egyszeri igénybevételére.
 3. Előfizetési Díj: meghatározott Szolgáltatások igénybevételének biztosításáért a Szolgáltatónak rendszeresen fizetendő díj, amely a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírással minősül teljesítettnek, és amely ellenében a Felhasználó a felhasználási feltételek szerint jogosult az adott Szolgáltatások folyamatos igénybevételére.
 4. Felhasználó: az a jogalany, aki/amely Szolgáltatási Szerződést köt a Szolgáltatóval a Szolgáltatás igénybevételére.
 5. Felhasználási Szerződés: a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött szerződés, amelynek keretében a Felhasználó megrendeli a Szolgáltatótól a Szolgáltatást.
 6. Megrendelőlap: a Webalkalmazáson elérhető elektronikus dokumentum, amellyel a Felhasználó megrendeli a Szolgáltatótól a Szolgáltatást. A Megrendelőlapon kerül többek között meghatározásra a Felhasználó adatai; a kiválasztott Szolgáltatás fajtája stb. (a Megrendelőlap, illetve a Megrendelőlap helyett a felek által alkalmazott esetleges külön szerződés elnevezése a továbbiakban együttesen: „Megrendelőlap”)
 7. Rendszerazonosító: az a felhasználónév és jelszó, amelynek használatával a Felhasználó jogosult igénybe venni a Szolgáltatást.
 8. Szolgáltatás: A Szolgáltatás egy automatizált, energetikai tanácsadó szoftver vállalatok számára, amelynek igénybevételére érvényes és hatályos Szolgáltatási Szerződés esetén, webes böngészőn keresztül, internethozzáférés segítségével van lehetőség. A Szolgáltatás célja - az alábbi III. pontban foglalt modulok alapján - az energetikai monitoring, az energiafogyasztás optimalizálási lehetőségeinek feltárása, illetve a vonatkozó, energetikai tárgyú jogszabályoknak való megfelelés elősegítésének biztosítása. Meghatározott Szolgáltatások kizárólag Átalánydíj ellenében vehetők igénybe.
 9. Szolgáltatási Szerződés: a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött szerződés, amelyet
 • webalkalmazáson keresztül történő megrendelés esetén együttesen a Megrendelőlap és a jelen Feltételek; vagy
 • papír-alapú megrendelés esetén együttesen a Felhasználási Szerződés és a jelen Feltételek

alkot.

 

 • A Szolgáltatás moduljai

A Szolgáltatás négy alapvető modulból és egy kiegészítő modulból áll:

Alapvető modulok

 1. Energiamenedzsment modul - ez a modul felelős az energiafogyasztással kapcsolatos adatok tárolásáért, láttatásáért és feldolgozásáért.
 2. Jogszabálykövetési és compliance modul - ez a modul felelős a Felhasználót érintő, energetikai tárgyú jogszabályok figyelésért, ezen jogszabályok, illetve azok tartalma összefoglalásának megosztásáért, valamint az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015 (V.26.) Kormányrendeletben meghatározott, jogszabályi megfelelés teljesítéséért.
 3. Energetikai pályázat modul - ez a modul felelős az Felhasználó tevékenysége alapján, az ahhoz kapcsolódó, általa igénybe vehető energetikai tárgyú pályázati források feltérképezéséért, a feltételek fennállása esetén a pályázatban történő részvétel során nyújtott tanácsadásért és a hatékony lebonyolításban való segítségnyújtásért, pályázatíró felkereséséért és a feltételek fennállása esetén annak bevonásáért, a pályázat státuszának láttatásáért, valamint a pályázatok kezeléséért. A pályázati eljárásban történő támogatás elnyeréséért, a pályázat eredményéért, illetve a Felhasználó tevékenységéért a Szolgáltató semmilyen körülmények között nem felel.
 4. Széndioxid-gazdálkodás modul - ez a modul felelős a Felhasználó széndioxid-kibocsátással kapcsolatos adatainak tárolásáért, megjelenítésért és feldolgozásáért, valamint lehetővé teszi a vállalati széndioxid-kibocsátás tanúsított kiváltását is.

Kiegészítő modul

 1. Almérési modul - ez az opcionálisan igénybe vehető modul felelős azért, hogy a Felhasználó számára teljes-körű támogatást nyújtson az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek által telepítendő almérők telepítési pontjainak, valamint az almérők alkalmazásával történő mérés minimális követelményeinek meghatározásáról szóló 1/2020 (I.16.) MEKH rendeletben foglaltaknak történő maradéktalan megfelelés érdekében, amennyiben az ahhoz szükséges feltételek (megfelelően működő almérők és egyéb szükséges berendezések) maradéktalanul rendelkezésre állnak.    

 

 1. A Szolgáltatások igénybevétele
 2. A Szolgáltatások megkezdésének feltétele a Webalkalmazáson történő regisztráció vagy a Felhasználási Szerződés megkötése (ahogy alkalmazandó), amellyel Szolgáltatási Szerződés jön létre a Felhasználó és a Szolgáltató között. Az Előfizetési Díj valamint az Átalánydíj ellenében igénybe vehető Szolgáltatás esetén a Szolgáltatásnyújtás megkezdésének feltétele az Előfizetési Díj / Átalánydíj előzetes megfizetése. A Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevételének lehetőségét a Szolgáltatási Szerződés hatálybalépésétől, illetve az Előfizetési Díj / Átalánydíj megfizetéséhez kötött Szolgáltatás esetén az Előfizetési Díj / Átalánydíj teljesítésétől (azaz az összeg Szolgáltató számlájára történő beérkezésének napjától) számított legfeljebb 5 (öt) munkanapon belül biztosítja a Felhasználó számára.
 3. Valamennyi Szolgáltatás felhasználói azonosítást követően, Rendszerazonosító birtokában vehető igénybe. A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges Rendszerazonosítót a Szolgáltató biztosítja a Felhasználó részére, a Felhasználó által a Megrendelőlapon vagy a Felhasználási Szerződésben meghatározott e-mail címre történő elküldéssel, az Előfizetési Díj / Átalánydíj megfizetése esetén. A Rendszerazonosító minden esetben kizárólag egy adott Felhasználóhoz van hozzárendelve.
 4. A Rendszerazonosító titokban tartásáért a Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik; köteles azt bizalmasan kezelni, titokban tartani, azt harmadik személy részére nem teheti hozzáférhetővé, nem adhatja át. A jelen pontban hivatkozott kötelezettség megszegéséért a Felhasználó felel, a Szolgáltató e kötelezettség megszegéséből eredő mindennemű kárért kizárja a felelősségét. Amennyiben Felhasználó a jelen pontban foglalt kötelezettségét megszegi, Szolgáltató jogosult az adott Felhasználóval létrejött Szolgáltatási Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
 5. A Szolgáltató a Szolgáltatások tekintetében a rendelkezésre állást, a Szolgáltatások igénybevételének lehetőségét, a Szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosítja a Felhasználó részére.
 6. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatások bárminemű módosítására.
 7. A Szolgáltatási Szerződés bármely okból történő megszűnésével egyidejűleg a Szolgáltató megszünteti a Szolgáltatás igénybevételének lehetőségét.
 8. A Felhasználó köteles betartani a jelen Feltételeket, a Szolgáltatási Szerződés, valamint a Szolgáltatások igénybevételére, használatára vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit.
 9. A Szolgáltató a Szolgáltatást interneten történő elérhetőség útján biztosítja, oly módon, hogy a hozzáférés helyét és idejét a Felhasználó egyénileg választja meg.
 10. A Szolgáltató – lehetőség szerint előzetes értesítést követően – a hozzáférést karbantartás, hibaelhárítás miatt átmenetileg korlátozhatja.

 

 1. Felhasználási feltételek
 2. A Webalkalmazás és a Szolgáltatás keretében igénybe vehető valamennyi modul teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A Webalkalmazás, illetve a Szolgáltatás moduljainak megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb (például a Webalkalmazás formai és tartalmi felépítésével, elnevezésekkel, külalakkal kapcsolatos) megoldások, a Webalkalmazáson és a Szolgáltatás moduljaiban feltüntetett, felhasznált és a Webalkalmazással és/vagy a modulokkal egyébként kapcsolatos adatok, információk, ikonok, logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések tekintetében minden jog kizárólag a Szolgáltatót, illetve a Webalkalmazás és a Szolgáltatás moduljainak elkészítésében és működtetésében a Szolgáltató beleegyezésével részt vevő személyeket illeti. Felhasználó a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül ezen szerzői jogvédelem alatt álló művet semmilyen célra nem jogosult használni. A jelen pontban foglalt kötelezettség megszegése esetén Felhasználót teljes kártérítési kötelezettség terheli.
 3. A Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződés keretében kizárólag a Szolgáltatás alapját képező adatbázis és program nem kizárólagos felhasználási jogát biztosítja a Felhasználó részére, ezért a Szolgáltatást, illetve az abból nyert adatokat, információkat kizárólag a Felhasználó használhatja saját jogszerű tevékenysége végzésére, a szükséges és indokolt mértékben, amely keretében az adatbázis tartalmához való jogszerű hozzáféréshez és annak rendeltetésszerű felhasználásához szükséges cselekményeket (kimásolás, újrahasznosítás) elvégezheti, azonban ezen tevékenység keretein túlmenően azokat semmilyen módon és/vagy mértékben nem használhatja fel, azaz különösen, de nem kizárólagosan

 

 1. azt / azokat tilos terjeszteni;
 2. tilos az adatbázis egészét vagy annak jelentős részét kimásolni, újrahasznosítani; továbbá tilos az adatbázis akár jelentéktelen részét ismételten és rendszeresen kimásolni, illetve újrahasznosítani, ha az sérelmes az adatbázis rendes felhasználására, vagy károsítja a Szolgáltató jogos érdekeit;
 3. tilos a Szolgáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló üzleti tevékenység végzése az adatbázis akár jelentéktelen része vagy a Szolgáltatás útján nyert azonos jellegű adatok és információk felhasználásával (így különösen nagy mennyiségű azonos vagy hasonló adatmásolás révén történő üzletszerű továbbértékesítés, az adatbázisból nyert adatokkal adatbázis-szolgáltatás végzése vagy a felhasználás céljához szükséges mértéken túli üzletszerű adatszolgáltatás);
 4. a programot, illetve az egyes modulokat vagy azok bármelyik részét tilos átdolgozni, feldolgozni, fordítani, módosítani, a jogszerű felhasználáshoz szükséges mértéket meghaladóan a felépítését feltáró vizsgálatot végezni rajta, a forráskódját előállítani;
 5. azt / azokat tilos oly módon használni, amely a Szolgáltató szellemi tulajdonát, jogát vagy jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti.

 

 1. A Szolgáltatást jogszerűen kizárólag a Felhasználó veheti igénybe. A Szolgáltatás igénybevétele szempontjából a Felhasználónak minősül a Felhasználóval munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő személy vagy a Felhasználó által meghatározott harmadik személy, ameddig munkaviszonya, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya, vagy szerződéses kapcsolata Felhasználóval fennáll.
 2. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatási Szerződés alapján őt megillető jogosultságok semmilyen jogcímen nem átruházhatók.
 3. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatót, mint a Szolgáltatásokból származó adatok forrását kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása alapján nevezheti meg.
 4. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatásból származó adatok jogszerű felhasználásáért kizárólagosan felel, e tekintetben a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli.
 5. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását korlátozni, szüneteltetni, amennyiben azt tapasztalja, hogy a Szolgáltatási Szerződésben vagy a jogszabályban rögzített szabályok megszegésével, kijátszásával, rendeltetésellenesen, jogszerűtlenül veszik igénybe a Szolgáltatást., vagy amennyiben Előfizetési Díjas konstrukció esetén a Felhasználó fizetési késedelme a 30 (harminc) naptári napot meghaladja.
 6. Amennyiben a Szolgáltatás egyes moduljainak működéséhez és/vagy egy adott modul használatához a Felhasználó által biztosított információ vagy meghatározott Mérőeszköz birtoklása szükséges, Felhasználó vállalja, hogy kizárólag valós adatokat bocsát a Szolgáltató rendelkezésére és – az adott modul igénybevétele esetén - megszerzi az összes szükséges Mérőeszközt, amely az egyes modulok alapján a Szolgáltatás nyújtásához szükséges. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a valós adatok Szolgálató számára történő rendelkezésre bocsátása és – az adott modul igénybevétele esetén - az összes szükséges Mérőeszköz megszerzése elengedhetetlen a Szolgáltatás igénybevételéhez, olyan időben, hogy a Szolgáltató számára megfelelő idő álljon rendelkezésre a hatóságok és egyéb szervek felé a Felhasználó által teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére. A jelen fejezetben meghatározott, felhasználás korlátozására vonatkozó valamennyi kötelezettség a Felhasználót a Szolgáltatási Szerződés bármely okból történő megszűnését követően is időbeli korlátozás nélkül terheli.
 7. A Felhasználó köteles a Webalkalmazás védelméhez szükséges, Felhasználótól elvárható intézkedéseket megtenni, és azt a szerzői jogsértéstől, valamint egyéb káros behatásoktól (ideértve: illetéktelen személyek általi hozzáférés, hackertámadás, vírusoknak vagy más kártékony programoknak való kitettség) a lehetőségei szerint megvédeni, és a Webalkalmazás használata és a Szolgáltatások igénybevétele során mindenkor gondosan eljárni.
 8. A Felhasználó kötelezi magát, hogy a Webalkalmazással és/vagy a Szolgáltatással kapcsolatos bármely szerzői jogsértés tudomására jutása esetén a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatja.

 

 1. Mérőeszközök
 2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Almérési modul igénybevételéhez elengedhetetlen a Mérőeszközök birtoklása.
 3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Mérőeszközöket nem a Szolgáltató állítja elő, hanem azokat harmadik féltől szerzi be, így Felhasználó a Mérőeszközökkel kapcsolatos igényeit, illetve az azok működésével kapcsolatos kifogásait a vonatkozó jogszabályokkal összhangban jogosult Szolgáltatóval szemben érvényesíteni, azzal, hogy Szolgáltató a lehető legnagyobb mértékben együttműködik Felhasználóval a Mérőeszközök gyártójával szembeni igényérvényesítése során, a Felhasználó ilyen irányú meghatalmazás esetén a teljes ügyintézést átvállalva.
 4. A Mérőeszközök szállításával kapcsolatos késedelem vagy meghiúsulás esetén Szolgáltató felelőssége kizárólag abban az esetben állapítható meg, amennyiben a késedelem vagy meghiúsulás által okozott kár kétséget kizáró módon a Szolgáltató érdekkörben felmerülő körülmény miatt következik be.
 5. Felhasználó a Mérőeszközöket a Szolgáltatóval történő megállapodás alapján, választása szerint jogosult megvásárolni vagy bérelni, az Almérési modul igénybevétele esetén, amelyet Felhasználó a Megrendelőlapon vagy a Felhasználási Szerződésben köteles rögzíteni. Amennyiben a Felhasználó a Mérőeszközöket béreli, úgy azok tulajdonjoga Szolgáltatót illeti. Amennyiben Felhasználó a Mérőeszközöket megvásárolja, úgy a tulajdonjog Felhasználót illeti.
 6. a Mérőeszközök igénybevétele estén a vételár, illetve a bérleti díj (ahogy alkalmazandó) tartalmazza a Mérőeszközök telepítésének díját, valamint a kiszállási díjat. A Mérőeszközök telepítéséhez a Szolgáltató saját választása szerint jogosult alvállalkozót, közreműködőt és teljesítési segédet igénybe venni.
 7. Amennyiben a Mérőeszköz meghibásodik, Felhasználó köteles a tudomásszerzéstől számított legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül értesíteni Szolgáltatót. Az értesítés nem határidőben történő megtétele vagy elmaradása esetén Szolgáltató semmi esetre sem felel.
 8. A Mérőeszközök telepítésével és a kiszállással kapcsolatos költségek a Felhasználó egyedi körülményei (többek között a telephely, illetve a Mérőeszközök típusa és száma) függvényében változik, az azzal kapcsolatos árajánlatot Szolgáltató a Megrendelőlap beérkezését követően bocsátja Felhasználó rendelkezésére, vagy az a Felhasználási Szerződésben kerül rögzítésre.

 

 • Szavatosság
 1. A Szolgáltató a Mérőeszközökre vonatkozóan a telepítés napján kezdődő, 1 (egy) éves szavatosságot vállal. Szavatossági időn túl a meghibásodott Mérőeszköz kijavításának vagy kicserélésének költsége a Felhasználót terheli.
 2. A Szolgáltató szavatolja, hogy semmilyen harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Webalkalmazás kapcsán a Felhasználó hozzáférését és jogosultságát, a Mérőeszközökön pedig a Felhasználó tulajdonszerzését, bérlés esetén a birtoklását akadályozza vagy korlátozza.

 

 

 • Fizetési feltételek
 1. Az Előfizetési Díj / Átalánydíj ellenében igénybe vehető Szolgáltatásokra vonatkozó számla kiállítása papír alapon vagy – a felek erre vonatkozó megállapodása esetén – elektronikus úton történik.
 2. Az Előfizetési Díj / Átalánydíj megfizetése az Stripe online fizető felületen történik, amit a [_] (székhely: [_]; cégjegyzékszám [_]) működtet a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint. A Szolgáltató ezzel összefüggésben a Felhasználó kártyájának utolsó 4 számjegyét, lejárati idejét tárolja, a Felhasználó egyéb kártya adatait a platform nem tárolja, a kártyák mögött álló számla adataira a Szolgáltatónak nincs rálátása.
 3. Egyedi esetben a Felhasználó jogosult az Előfizetési Díjat / Átalánydíjat banki átutalás útján rendezni. Ebben az esetben a Felhasználó az Előfizetési Díj / Átalánydíj teljes összegét köteles a Szolgáltató bankszámlájára átutalás útján teljesíteni a számlán rögzített fizetési határidőig, amely a számla kiállításától számítva nem lehet kevesebb 8 (nyolc) napnál.
 4. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató írásban póthatáridő tűzésével és a következményekre való figyelmeztetéssel felszólítja a Felhasználót a számla teljesítésére. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a póthatáridő eredménytelen elteltét követően jogosult a Szolgáltatás nyújtásának korlátozására, szüneteltetésére; elállásra, azonnali hatályú felmondásra, továbbá a követelés bírósági eljárásban történő érvényesítésére (ideértve a fizetési meghagyásos eljárást is) vagy felszámolási eljárás megindítására.
 5. A Felhasználó a fizetési késedelem idejére a késedelembe esés időpontjától kezdődően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) kamatfizetésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő mértékű kamatot köteles fizetni a Szolgáltatónak. Vállalkozások közötti szerződés esetén a Felhasználó köteles megfizetni a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányt is.

 

 1. Felelősség
 2. A Szolgáltató szavatolja, hogy
 3. a Szolgáltatások igénybevételének lehetőségét jogszerűen biztosítja a Felhasználó részére, aki jogosult a Szolgáltatásokat a Szolgáltatási Szerződés és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint – Szolgáltatástól függően Előfizetési Díj / Átalánydíj megfizetése ellenében – igénybe venni;
 4. a Szolgáltatások kapcsán nem áll fenn harmadik személynek olyan joga, amely a Felhasználónak a Szolgáltatási Szerződés szerinti jogszerzését korlátozná, akadályozná vagy kizárná.

 

 1. A Szolgáltató a Szolgáltatás keretében végzett kalkulációkat, kimutatásokat a Felhasználótól származó adatok alapulvételéve állítja össze, amely adatok helyességéért, pontosságáért, teljességéért, valóságáért és valódiságáért a Szolgáltató teljes mértékben kizárja mindenfajta felelősségét, tekintettel arra, hogy a Szolgáltatónak az adatok vonatkozásában semmiféle ellenőrzési lehetősége nincs.
 2. Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó helyett és nevében bármilyen, hatóság vagy szerv felé történő bevallást vagy adatszolgáltatást teljesít, az adatszolgáltatásra nyitva álló határidő lejáratát megelőző legkésőbb 5. (ötödik) munkanapig köteles a bevalláshoz szükséges adatokat Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, amelyben legkésőbb a határidő lejáratát megelőző legkésőbb 3. (harmadik) munkanapig jogosult korrekciót végezni.
 3. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Webalkalmazáson esetlegesen hivatkozott oldalakon található tartalomért.
 4. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Mérőeszközök nem rendeltetésszerű működtetése és/vagy használata kapcsán, továbbá abban az esetben sem, ha azokon Felhasználó bármilyen módostást hajt végre.
 5. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Átalánydíj, valamint Előfizetési Díj ellenében igénybe vehető Szolgáltatásokon kívül bármely Szolgáltatás keretében végzett kalkuláció, kimutatás tájékoztató jellegű, és semmilyen esetben sem minősül energetikai, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásnak.
 6. Előfizetési Díj valamint Átalánydíj ellenében igénybe vehető Szolgáltatás esetén a Szolgáltató a szerződésszegő magatartásával összefüggésben a Felhasználót ért, kétséget kizáró módon bizonyítottan bekövetkezett kárért felelősséget vállal, amelynek keretében a Szolgáltató megtéríti a Felhasználónál bizonyítottan bekövetkezett közvetlen kárt, azonban a kártérítés maximális mértéke összességében nem haladhatja meg a szerződésszegéssel érintett Szolgáltatás Átalánydíjának 100 %-át vagy az Előfizetési Díj 6 havi összegét. A Szolgáltató kizárja a közvetett, következményi vagy esetleges károkért, az elmaradt haszonért vagy üzletért, továbbá a cégérték csökkenéséért való felelősségét.
 7. Ingyenesen igénybe vehető Szolgáltatás esetén a Szolgáltató a szerződésszegő magatartásával összefüggésben mindenfajta felelősségét teljes mértékben kizárja.
 8. A Szolgáltató felelősségének fenti korlátozása nem mentesíti a Szolgáltatót a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegéséért való felelősség alól.
 9. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételére, használatára vonatkozó bármely szabályt megszegi, és emiatt a Szolgáltatónak kára keletkezik, köteles a kárt teljes mértékben megtéríteni.
 10. Amennyiben bármely fél szerződésszegő magatartása csak a Szolgáltatás valamely önállóan is igénybe vehető részét érinti, a szerződésszegés jogkövetkezményei csak a Szolgáltatás ezen részére következnek be.
 11. A felek a felelősség korlátozására, illetve kizárására vonatkozó rendelkezéseket – különösen az Átalánydíjas Szolgáltatás értékének és az Átalánydíj összegének ismeretében – kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják.
 12. Szolgáltató a Webalkalmazás átmeneti elérhetetlensége, vagy a rendszerben bekövetkező üzemzavar miatt felmerülő, vagy az által okozott károk vonatkozásában nem vállal felelősséget.

 

 1. A Szolgáltatási Szerződés létrejötte, időtartama, módosítása és megszűnése
 2. A) A Szolgáltatási Szerződés létrejötte
 3. A Webalkalmazáson elérhető elektronikus Megrendelőlapnak a Szolgáltatóhoz történő elküldését követően a Szolgáltató a Megrendelőlapban foglalt adatokat visszaküldi a Felhasználó által megadott elektronikus levelezési címre. Amennyiben a Felhasználó az elektronikus levélben megküldött Megrendelőlap tartalmával egyetért, úgy az elektronikus levélben található linkre navigálással a Szolgáltatási Szerződés létrejön. Papír alapú szerződés esetén a Szolgáltatási Szerződés a Felhasználási Szerződés mindkét fél általi aláírásával jön létre.
 4. Az elektronikus úton megkötött Szolgáltatási Szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, amelyet a Szolgáltató rögzít, és amely utóbb hozzáférhető a Felhasználó számára.
 5. A Szolgáltatási Szerződés a létrejöttével egyidejűleg lép hatályba.
 6. A Szolgáltató – a szerződési szabadság elve alapján – fenntartja a jogát arra, hogy üzleti, gazdasági, pénzügyi és egyéb lényeges jogi érdekei megóvása érdekében egyes jogalanyokkal a Szolgáltatási Szerződés megkötését megtagadja, illetve a létrejött Szolgáltatási Szerződéstől elálljon vagy azt más, jogszerű módon megszüntesse.
 7. B) A Szolgáltatási Szerződés időtartama
 8. A Szolgáltatási Szerződés – a felek kifejezett, eltérő rendelkezése hiányában - határozatlan időre jön létre.
 9. C) A Szolgáltatási Szerződés egyoldalú módosítása
 10. A Szolgáltató egyoldalúan módosíthatja a Megrendelőlappal létrejött Szolgáltatási Szerződést:
 11. ha azt jogszabályváltozás, bírósági / hatósági döntés indokolja;
 12. ha azt a Szolgáltatás körülményeiben bekövetkezett változtatás indokolja.

 

 1. A Szolgáltató a módosításról a Webalkalmazáson elhelyezett hirdetménnyel értesíti a Felhasználót a módosítás hatálybalépését legalább 30 (harminc) nappal megelőzően. A hirdetmény tartalmazza a pontos utalást a Szolgáltatási Szerződés módosított rendelkezéseire, a módosítás hatályba lépésének időpontját, a módosított Szolgáltatási Szerződés elérhetőségét, valamint a Felhasználót az egyoldalú módosítás miatt megillető jogokra vonatkozó tájékoztatást. A hirdetmény a közzétételétől számított 5. (ötödik) munkanapon kézbesítettnek minősül. Papír alapú szerződéskötés esetén a Felhasználási Szerződés módosítását a fentiekben foglaltak alapján (is) jogosult Szolgáltató a szerződés módosítását kezdeményezni, azzal, hogy amennyiben Felhasználó ahhoz nem járul hozzá, a Szolgáltató jogosult a szerződést megszüntetni.
 2. Megrendelőlappal létrejött Szolgáltatási Szerződés esetén a fenti C.1. pontban foglaltaktól eltérően, amennyiben a módosítás a Felhasználó jogait nem csorbítja, illetve kötelezettségeit nem teszi terhesebbé (pl.: a módosításra a Szolgáltatás bővítése, színvonalának emelése, hatékonyabbá tétele vagy új szolgáltatás bevezetése miatt kerül sor, és a módosítás a Szolgáltatás feltételeit a Felhasználó szempontjából hátrányosan nem érinti), a Szolgáltató nem köteles a 30 (harminc) napos értesítési határidő betartására; egyebekben a Szolgáltató a fenti C.2. pontban foglaltak szerint jár el.
 3. Megrendelőlappal létrejött Szolgáltatási Szerződés esetén, amennyiben a módosítás a Felhasználó jogait csorbítja, illetve kötelezettségeit terhesebbé teszi és a Felhasználó a módosítást nem kívánja elfogadni, a hirdetmény kézbesítésétől számított 15 (tizenöt) napon belül jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a Szolgáltatási Szerződést a módosítás hatálybalépését megelőző napra. Amennyiben a felmondásra a fenti határidőn belül nem kerül sor, az a Szolgáltatási Szerződés egyoldalú módosításának elfogadását kifejező jognyilatkozatnak minősül.
 4. D) A Szolgáltatási Szerződés módosítása közös megegyezéssel
 5. A Szolgáltatási Szerződést a felek – a 1. pontban foglaltak kivételével, illetve Felhasználási Szerződéssel létrejött Szolgáltatási Szerződés esetén – kizárólag egyező akarattal módosíthatják azzal, hogy a módosítás történhet mind papír alapon, mind – a Szolgáltató által biztosított körben – elektronikus úton.
 6. E) A Szolgáltatási Szerződés megszűnése
 7. A Szolgáltatási Szerződés megszűnik, ha
 8. bármelyik fél jogutód nélkül megszűnik/meghal;
 9. a felek közös megegyezéssel írásban megszüntetik;
 10. a Szolgáltatás teljesítése lehetetlenné válik;
 11. a C.1. pont szerinti módosítás esetén azt a Felhasználó a C.4. pont szerinti felmondással megszünteti;
 12. azt valamelyik fél felmondással megszünteti;
 13. határozott idejű szerződés esetén a határozott idő lejártával.

 

 1. F) A Szolgáltatási Szerződés felmondása
 2. A Szolgáltatási Szerződést írásban, valamint a Webalkalmazáson keresztül lehet felmondani, indokolás nélkül rendes felmondással. Ebben az esetben a Felhasználó jogosult az Előfizetési Díjért igénybe vehető Szolgáltatásokat használni a már megfizetett Előfizetési Díj által fedezett időtartamban. Határozott idejű Szolgáltatási Szerződés esetén a rendes felmondás jogának gyakorlása a vonatkozó jogszabályokkal összhangban korlátozható.
 3. Bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani a Szolgáltatási Szerződést, amennyiben a másik fél bizonyítható módon szerződésszegést vagy jogszabálysértést követett el, vagy ha Felhasználó a Mérőeszközöket rongálja, és az e tényről kapott írásbeli felszólítás ellenére a szerződésellenes vagy jogszabálysértő magatartással nem hagyott fel haladéktalanul, avagy ismételten elkövette azt, illetve a magatartása következményét haladéktalanul, de legkésőbb az írásbeli felszólításban meghatározott póthatáridőn belül nem orvosolta.
 4. A felmondási jog gyakorlása a Szolgáltatónak a Felhasználóval szemben fennálló egyéb igényeinek érvényesítését nem érinti.
 5. Amennyiben a Szolgáltatási Szerződés hatálya alatt a Felhasználó több Szolgáltatást vesz igénybe, úgy – amennyiben a Megrendelőlap eltérő rendelkezést nem tartalmaz – a felek az egyes Szolgáltatások vonatkozásában külön-külön is jogosultak felmondásra, amely felmondás kizárólag a felmondással érintett Szolgáltatás vonatkozásában szünteti meg a Szolgáltatási Szerződést.
 6. Azok a Szolgáltatási Szerződés alapján fennálló jogok és kötelezettségek, amelyeknek természetüknél fogva továbbra is fenn kell maradniuk, különös tekintettel a szellemi alkotásokra és tulajdonra vonatkozó rendelkezésekre, a Szolgáltatási Szerződés megszűnését követően is hatályban maradnak.

 

 1. Kapcsolattartás, értesítés
 2. Amennyiben a Szolgáltatási Szerződés kifejezetten másként nem rendelkezik, a felek között bármiféle közlés, tájékoztatás, kérés, megrendelés, stb. (a továbbiakban együttesen: „Értesítés”) csak írásban, magyar vagy angol nyelven érvényes és hatályos. A felek írásbeli közlésmódnak tekintik és fogadják el a következőket: postai úton / futárral / személyesen kézbesített levél, elektronikus levél, Webalkalmazáson keresztül történő adattovábbítás.
 3. Az Értesítés – amennyiben a jelen Feltételek eltérően nem rendelkezik – az alábbiak szerint minősül közöltnek:

 

 1. átvételi elismervény ellenében történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában, az átvétel megtagadása esetén annak időpontjában;
 2. postai úton könyvelt küldeményként történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában, az átvétel megtagadása esetén annak időpontjában; ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az Értesítést nem vette át, úgy a kézbesítés megkísérlésének időpontját követő 5. munkanapon;
 3. elektronikus levélben történő továbbítás esetén az elektronikus levelezőrendszer által megjelölt sikeres elküldés időpontjában;
 4. a Honlapon történő továbbítás esetén az Értesítés Honlapon való elküldése webszerver által rögzített időpontjában.

 

 1. A Felhasználó részéről kapcsolattartásra kijelölt személy elérhetőségét a Megrendelőlap tartalmazza.
 2. A fél a Szolgáltatási Szerződésben rögzített, illetve a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban rendelkezésre bocsátott adataiban (pl.: kapcsolattartó személye és adatai, kézbesítési cím, stb.) bekövetkezett változásról haladéktalanul köteles írásban értesíteni a másik felet. A változásról szóló szabályos Értesítésig a korábbi adatok alapján kézbesített Értesítést megfelelően átvettnek kell tekinteni.
 3. A felek kötelesek fokozottan együttműködni egymással és egymást haladéktalanul értesíteni, ha az őket terhelő valamely kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik, kivéve, ha az akadályt a másik félnek közlés nélkül is ismernie kellett volna.
 4. A fél az értesítési kötelezettségének elmulasztásából, késedelmes teljesítéséből eredő kárért felelősséggel tartozik. A késedelmes, illetve elmulasztott Értesítés miatt a másik félnél bekövetkezett kárt a mulasztó, illetve késedelmesen teljesítő fél köteles megtéríteni, valamint a saját kárát a mulasztó, illetve késedelmesen teljesítő fél maga viseli.

 

 • Adatkezelés
 1. A Szolgáltató a Felhasználó adatait a szerződéskötéssel, a Szolgáltatási Szerződéssel, a Szolgáltatással, a teljesítéssel, a számlázással, a követelés-érvényesítéssel, a hibabejelentéssel kapcsolatos kérdésekkel, továbbá üzleti ajánlat küldésével összefüggésben kezeli.
 2. A Szolgáltató a Felhasználó által a Szolgáltatás igénybevétele során a Szolgáltatás nyújtása céljából a részére hozzáférhetővé tett adatokat bizalmasan kezeli.
 3. A Felhasználó kijelenti, hogy a
 4. Szolgáltatási Szerződés keretében a Szolgáltatónak átadott adat nem minősül sem üzleti titoknak, sem személyes adatnak, illetve
 5. üzleti titoknak, személyes adatnak minősülő adat vonatkozásában rendelkezik minden szükséges jogszerű, (alakilag és tartalmilag is) érvényes és hatályos felhatalmazással / hozzájárulással ezen adat Szolgáltató részére történő átadásához, amely felhatalmazás / hozzájárulás kiterjed az átadott adatnak a Szolgáltatási Szerződés szerinti Szolgáltatás nyújtása céljából történő felhasználására, kezelésére is.
 6. A személyes adatok kezelésére a Webalkalmazáson található Adatkezelési tájékoztató http://wenerate.com/privacy rendelkezései irányadók.

 

 • Titoktartás
 1. A Felhasználó köteles a Webalkalmazás, a Szolgáltatás és a Szolgáltatási Szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban a Szolgáltatóval fennálló jogviszonyénak időtartama alatt és azzal összefüggésben a tudomására jutott adatokat és bizalmas információkat („Bizalmas Információ”) szigorúan bizalmasan kezelni, harmadik személyekkel szemben az üzleti titoktartás szabályai szerint (összhangban az Üzleti Titok Védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény rendelkezéseivel) titokban tartani időkorlát nélkül abban az esetben is, ha a Szolgáltatóval fennálló megszűnik. Ezen titoktartási kötelezettségét kizárólag a Szolgáltató előzetes írásos engedélye oldhatja fel, melynek hiányában a Felhasználó kötelme a jogviszony esetleges megszűnését követően is fennmarad.
 2. Bizalmas Információnak minősül minden olyan információ, amely a Szolgáltatót leszámítva nem ismert széles körben, és amelyekkel kapcsolatban a Szolgáltatónak kizárólagos joga van, vagy amelyet a Szolgáltató Bizalmas Információként jelölt meg, függetlenül attól, hogy a kérdéses információt a Szolgáltató fejlesztette ki, vagy annak tulajdonosa-e, és amely információt vagy anyagot a Felhasználó a közte és a Szolgáltató közötti kapcsolat folytán vagy azzal összefüggésben, illetve a Szolgáltató munkatársaival történő információcsere során tudott meg, függetlenül attól, hogy a Szolgáltató szándékosan feltárta-e  az adott információt vagy anyagokat.
 3. A fentiek érvényének lerontása nélkül Bizalmas Információnak minősül minden: pénzügyi információ, a jelen jogviszonnyal összefüggő valamennyi információ, a Webalkalmazással, a Szolgáltatással, a modulok bármelyikével, vagy azzal kapcsolatban, illetve az azokra vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos adatok, iratok, technikai paraméterek, design, információ, terv, ár-képzési szabályok, egyéb pénzügyi információk, programok, stratégiák, know-how, design, modul, kép-, hang-, és videó, valamint ezek bármilyen formátumú összeállítása.
 4. Nem tekintendő Bizalmas Információnak az olyan információ és anyag, amely
 5. a Szolgáltatón és az általa felhatalmazottakon kívül széles körben ismert vagy a jelen jogviszonytól függetlenül nagy nyilvánosság számára ismertté válik (kivéve, ha ez a jelen Feltételek vagy a Szolgáltatási Szerződés megszegésével történik),
 6. amely nyilvános információ, a cégnyilvántartásban (vagy más, nyilvánosan hozzáférhető adatbázisban), vagy máshol hozzáférhető,
 7. amelyet a Felhasználó olyan harmadik személytől szerez jogszerűen, aki maga is jogszerűen szerezte azt és az átadásra kifejezett, írásbeli felhatalmazással rendelkezik a Szolgáltatótól, vagy
 8. amelyet később a Szolgáltató nyilvánosságra vagy a nagyközönség tudomására hoz (kizárólag a nyilvánosságra hozatal napjától kezdődően).
 9. Felhasználó kizárólag azon saját alkalmazottainak, tanácsadóinak, könyvvizsgálóinak, ügyvédjeinek, megbízottjainak és egyéb közreműködőjének hozhatja tudomására a Bizalmas Információt, akiknek a jelen jogviszony, illetve a Szolgáltatási Szerződés által meghatározott korlátozott körben az alkalmazott, tanácsadó, megbízott vagy egyéb közreműködő munkakötelezettségei teljesítéséhez vagy az általa elvégzendő feladat ellátásához szükséges. Felek kötelesek a jelen jogviszonnyal kapcsolatos minden titkot megtartani, és a titoktartást minden alkalmazott, tanácsadó, megbízott vagy egyéb közreműködő által betartatni, akiknek Bizalmas Információ jut a tudomására.

 

 • Felhasználás támogatása, reagálási idő

 

 1. A Szolgáltató a Felhasználó hibabejelentéseire történő reagálást munkanapokon 8 órán belül, ezen kívüli hibabejelentések esetén pedig a következő munkanap végéig vállalja, és közli a Felhasználóval a hiba elhárításához szükséges időt, valamint az ahhoz szükséges esetleges további információkat és/vagy lépéseket.
 2. A Felhasználó az általa rendelkezésre bocsátandó tartalmakat az alábbi formátumokban és paraméterekkel köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani a technikai feltöltés, illetve a technikai segítségnyújtás céljából:
 3. A Szolgáltató a Webalkalmazás Felhasználónak való hozzáférhetővé tételének napja szerinti tulajdonságokhoz képest többlet-tartalmakat vagy funkciókat tartalmazó verzió készítésére nem köteles, ugyanakkor vállalja, hogy az általa elvégzett frissítéseket a Felhasználók rendelkezésére bocsátja.
 4. A Felhasználó köteles a Webalkalmazás és/vagy a Szolgáltatások használatával kapcsolatban a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felhasználói útmutatót vagy hasonló információkat figyelembe venni, és azt az azokhoz hozzáférő munkatársai vagy megbízottjai részére – a Webalkalmazáshoz és/vagy a Szolgáltatásokhoz történő hozzáférés előtt – rendelkezésre bocsátani, valamint velük megismertetni.

 

 

 1. Panaszkezelési tájékoztató fogyasztónak minősülő felhasználók számára

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezések a Szolgáltató fogyasztónak minősülő ügyfeleire vonatkoznak. Amennyiben Ön nem minősül fogyasztónak, hanem például: egy adott cég nevében/képviseletében vagy egyéni vállalkozóként jár el (önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége érdekében), úgy a jelen pontban foglaltak nem alkalmazandók, azonban Ön ez esetben is jelezheti a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos kifogásait, panaszait, észrevételeit (megkereséseit) a Szolgáltató részére annak fenti elérhetőségein, amely ezekre ésszerű időn belül igyekszik válaszolni.

 

 1. Ön a Szolgáltatással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait és panaszát a Szolgáltató jelen Feltételek I. bekezdése szerinti elérhetőségein terjesztheti elő.
 2. Ön írásban (ideértve a postai utat, valamint elektronikus levél küldését) közölheti a Szolgáltatóval a panaszát, amely a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a Szolgáltatások fogyasztók részére történő nyújtásával közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.
 3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.
 4. A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

 1. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles Önt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
 2. Amennyiben a Szolgáltató és az Ön között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita megegyezéssel nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:
 3. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben az Ön fogyasztói jogainak megsértését észleli, úgy választása szerint jogosult panasszal fordulni a Szolgáltató székhelye/fióktelepe vagy az Ön lakóhelye, illetve a jogsértés elkövetésének helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz beérkezését követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fentiek szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

 

A fogyasztóvédelmi hatóság panaszügyintézési rendjéről bővebben itt olvashat: http://fogyasztovedelem.kormany.hu

 1. Bírósági eljárás. Ön jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
 2. Békéltető testülethez fordulás. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 18. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben Ön jogosult békéltetőtestülethez fordulni. Ezzel kapcsolatosan a Szolgáltató felhívja rá a figyelmét, hogy a békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó (Ön) vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót (Önt) megillető jogokkal és a fogyasztót (Önt) terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltetőtestület neve és elérhetősége:

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefon/fax száma: (+36-1) 269-0703, (+36-1) 784-3076, (+36-1) 784-3149

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlapja: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php/elerhetosegek

 

A békéltető testülethez fordulás menetéről bővebben itt olvashat: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php/panaszkuldes

 1. A Szolgáltató tevékenységére a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

 

 • Jogviták rendezése
 1. A felek a Szolgáltatási Szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Arra az esetre, amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, a felek az Szolgáltatási Szerződésből származó jogvitáik elbírálására a magyar bíróságok kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

 • Egyéb rendelkezések
 1. A jelen Feltételek 2020.november 1-én lép hatályba és a Feltételek helyébe lépő új általános szerződési feltételek hatályba lépéséig hatályos. A jelen Feltételek a hatálybalépését követően létrejött Szolgáltatási Szerződésekre alkalmazandó.
 2. A Szolgáltató a Feltételek mindenkori hatályos, korábbi és – amennyiben elfogadásra került – jövőben hatályba lépő teljes szövegének folyamatos elérhetőségét biztosítja a Webalkalmazáson.
 3. A Szolgáltatási Szerződésre a magyar jog irányadó.
 4. A Felhasználó a Szolgáltatási Szerződés megkötésével hozzájárul a nevének referenciaként történő felhasználásához.
 5. A Szolgáltatási Szerződés hatályba lépésével egyidejűleg a felek között a Szolgáltatási Szerződés tárgyában esetleg korábban létrejött bármilyen írásbeli vagy szóbeli megállapodás; valamennyi szokás, amelynek alkalmazásában a felek korábban megegyeztek, és valamennyi gyakorlat, amelyet korábban egymás között kialakítottak, hatályát veszti, és a jogviszonyukban a Szolgáltatási Szerződésben foglaltak az irányadók, amely a felek valamennyi, általuk lényegesnek minősített kérdésben való teljes megállapodását tartalmazza; azzal, hogy a Szolgáltatási Szerződéssel érintett üzletágban alkalmazott szokások csak annyiban válnak a Szolgáltatási Szerződés részévé, amennyiben arról a Szolgáltatási Szerződés kifejezetten rendelkezik.
 6. Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a Szolgáltatási Szerződés feltételeinek szigorú teljesítéséhez, illetve a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, illetve követelés érvényesítéséhez, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyanazon jog, jogorvoslat vagy választás jövőbeni gyakorlásáról is lemondott, illetve a követeléstől elállt. A Szolgáltatási Szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
 7. A Szolgáltatási Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége esetén az érvénytelenség jogkövetkezményeit csak ezen rendelkezésre kell alkalmazni, az érvénytelenség a Szolgáltatási Szerződés többi részét nem érinti. Az érvénytelen rész helyébe automatikusan a hatályos jogszabályi rendelkezések lépnek, feltéve, hogy a felek a Szolgáltatási Szerződést az érvénytelen rész nélkül is megkötötték volna.

Budapest, 2020. november 1.

Wenerate Korlátolt Felelősségű Társaság